Жетекші әлемдік жоғары оқу орындарын дамытудағы маркетингтің рөлі

Автор: 
  • БЕРДІБЕКОВА Айман Лесбекқызы - экономика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті "География" кафедрасы, Шымкент/ Қазақстан, e-mail: aiman_9_may@mail.ru

  • КУРМАНОВА Маргарита Вячеславовна - магистрант, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, шетел тілдері кафедрасы, Шымкент/Қазақстан, e-mail: margusic.98@gmail.com

doi: 
https://doi.org/10.47751/skspu-1937-0023

 

Аңдатпа

Мақалада маркетингтің әлемдегі жетекші жоғары оқу орындарын дамытудағы маңызы туралы айтылады. Мақалада білім беру қызметінде маркетингті қолданудың өзектілігі негізделген. «Білім беру маркетингі», «білім беру қызметтері», «жарнама», «сұраныс», «ұсыныс», «білім беру саласындағы маркетингтік қатынастардың субъектілері», «бәсекеге қабілеттілік», «білім беру қызметтерін тұтынушылар» ұғымдары қарастырылады. Маркетинг түрлерінің жіктелуі келтірілген және оны білім беру саласында қолдану стратегиялары көрсетілген. Сондай-ақ әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының мысалдары және оқу құнының олардың жаһандық рейтингіне тәуелділігі сипатталған. Оқытудағы маркетингтің орны тұтастай көрсетілген, бәсекеге қабілеттілік ұғымы және оның әлемнің жетекші университеттерін дамытудағы маңызы бөлек сипатталған, жарнама және сұраныс сияқты маркетингтік құралдар тақырыбы маркетингтің негізгі көмекші қабілеті ретінде қарастырылған. Мақалада әртүрлі елдердің экономикалық көрсеткіштерін, олардың сипаттамаларын көрсететін көптеген теориялық және статистикалық мәліметтер көрсетілген, олардың әртүрлі кестелер көмегімен бір-бірімен байланысы айқын көрсетілген. Әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының білім беру жүйесіндегі маркетинг рөлінің жоғары мәні дәлелденді. Білім беру қызметі саласын дамыту үшін маркетингтік инновацияларды қолдану перспективасы анықталды. Білім беру мекемелерінде нарықты зерттеу және маркетингтік кешенді басқару үшін арнайы маркетингтік қызметтерді қалыптастыру қажеттілігі ұсынылған.

Кілт сөздер: білім беру маркетингі, маркетингтік қатынастардың субъектілері, білім беру қызметін тұтынушылар, маркетинг түрлері, білім беру саласындағы маркетингтік стратегия.