Билингвизм жағдайында болашақ дефектологтардың тілдік құзыреттілігін дамыту жолдары

Автор: 
  • ЖҰБАТЫРОВА Ботагоз Таңжарбайқызы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Арнайы білім беру» кафедрасының докторанты, Алматы/ Қазақстан, e-mail: botagoz.alga@mail.ru
doi: 
https://doi.org/10.47751/skspu-1937-0027

 

Аңдатпа

Бұл мақалада білім алушыларды таңдаған мамандығы бойынша екі тілде оқыту жолдары қарастырылады. Ғылым салаларынан өз уақытының қоғамдық-әлеуметтік сұранысын қанағаттандыратын зерттеулерді талап етуі – заңды құбылыс. Бұл айтылғандар зерттеу жұмысының өзегін құрайтын билингвизм жағдайында болашақ дефектологтардың тілдік құзыреттілігін дамыту мәселесіне де қатысты. Еліміздің экономикасының, халықаралық мәдени саласының қарқынды дамуы, еңбек нарығына даярланып жатқан болашақ мамандарға да көптеген талаптар қояды. Жасөспірімдерге терең білім және жан-жақты тұлға ретінде тәрбиелеу үшін болашақ маман өзі де кәсіби құзыретті маман болуы қажет. Оның бір көрсеткіші - бірнеше тілді меңгерген маман екені атап өтіледі. Мақалада оқыту әдісі, белсенді оқыту әдістері және белсенді әлеуметтік-психологиялық оқыту әдістері ұғымдары талданады. Мақалада жаһандану жағдайында білім алушылардың билингвалдық құзыреттілігі бойынша оқу-жаттығуларды зерттеудің маңызы көрсетілген. Қойылған мақсат – болашақ мамандардың тілдік құзыреттілігін дамыту, кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу үшін тіл және сөйлеу жүйесі туралы білімді пайдалану, коммуникативтік-танымдық дағдыларды және сөйлеу-тілдік дағдыларды дамыту арқылы қол жеткізіледі. Қазақ және орыс тілдерін кәсіби бағытталған деңгейде оқытудағы тәсіл таңдалған мамандықты меңгеру құралы ретінде қарастырылады.

Кілт сөздер. Құзыреттілік, тілдік құзыреттілік, билингвизм, оқыту әдістері, тәсілдер, сөйлеу әрекетінің түрлері.